วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

มอบหมายให้นางสาวยุพเรศ จุ้งเจริญ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วยพนักงานราชการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
เข้าร่วมประชุมการจัดเวทีสำรวจความต้องการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาจุดเรียนรู้ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2563
ณ จุดเรียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านนางอำไพ ไชยภักดี ม.4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไผ่ห้วยยอดต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
โดยใช้งบประมาณจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง