วันที่ 21 พฤษภาคม 2563
นายลือชัย เจริญทรัพย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

มอบหมายให้นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ครั้งที่
3/2563 ณ ห้องประชุมมรกตชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยมีนายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู สหกรณ์จังหวัดตรัง และคณะอนุกรรมการฯ ตลอดจน
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ที่ยื่นคำขอกู้จำนวน
8 แห่ง 11 สัญญา เป็นเงินทั้งสิ้น 22 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ รวบรวมน้ำยางสดจากสมาชิก จำนวน 5 แห่ง เป็นเงิน 11. 1 ล้านบาท
จัดหาปุ๋ยมาจำหน่ายแก่สมาชิก จำนวน
2 แห่ง เป็นเงิน 5 ล้านบาท และเป็นทุนให้สมาชิกกู้ไปประกอบอาชีพ จำนวน 2 แห่ง เป็นเงิน 2.9 ล้านบาท
เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องและเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจแก่สหกรณ์