วันที่ 27 พฤษภาคม 2563
นายอภิ
เชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง 

เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือร่วมกันในการกำหนดแผนส่งคืนเงินฝากของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จำกัด
ผู้รับฝากกับสหกรณ์ผู้ฝากเงิน จำนวน 7 สหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง โดย นางบุญศรี บุญเส้ง
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
ตรัง ได้ชี้แจงแนวทางปฏิบัติการตั้งค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ
ตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่
กษ 0404/830 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 เรื่อง ขอยกเว้นผ่อนปรนการตั้งค่าเผื่อ
เงินฝากสหกรณ์อื่นสงสัยจะสูญ ผลการประชุมหารือทั้ง 2 ฝ่าย ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการกำหนดแผนส่งคืนเงินฝาก
และปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือดังกล่าว ทั้งนี้ นายสัมพันธ์ อินทร์ฤทธิ์ ประธานกรรมการสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จำกัด
ขอบคุณสหกรณ์ทั้ง 7 สหกรณ์ ที่ได้ฝากเงินไว้กับสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านไชยภักดี จำกัด จะเร่งฟื้นฟูสหกรณ์
เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้เป็นที่พึ่งของสมาชิกและสร้างความเชื่อมั่นแก่บรรดาสหกรณ์ร่วมขบวนการต่อไป