วันที่ 4 มิถุนายน 2563
นายอภิ
เชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

มอบหมายให้ นางสาวอุไรรัตน์ พรหมหนู ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และคณะ
นายเสกสรร กาฬษร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 นายอรุณ
พวงพวา กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
ร่วมกับกรรมการและผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ สหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด ต้อนรับ รศ.ดร.ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์
,
ผ.ศ.ดร.รริศรา อิ่มภาประเสริฐและคณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   ซึ่งได้ลงพื้นที่ประเมิน
สถานะความพร้อมของสหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด ซึ่งสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์
ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรให้มีความ โดดเด่น สร้างความแตกต่าง โดยยืดอายุการเก็บรักษาสินค้า เพิ่มมูลค่าและผลักดันสินค้าเกษตร
เข้าสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์ ซึ่งสหกรณ์ฯ มีความต้องการพัฒนาพริกไทยพันธุ์ปะเหลียน ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรประจำถิ่น
เป็นชาชงพริกไทยแบบซองสำเร็จรูป เพื่อให้อาจารย์ได้นำไปพัฒนาพร้อมทั้งบรรจุภัณฑ์ โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมมาใช้ โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรปะเหลียน จำกัด นอกจากนี้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้พาคณะอาจารย์
เยี่ยมชมแปลงพริกไทยของสหกรณ์ฯ และสมาชิกสหกรณ์เพื่อให้ทราบถึงแหล่งวัตถุดิบที่นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป