วันที่ 17 มิถุนายน  2563
นายอภิเชษฐ์  พงศ์
ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง 

มอบหมายให้นายสงบ  เย็นใจ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และนางสาวสุคนธ์ อินขัน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
เข้าร่วมประชุม
ชี้แจงสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวนยางไทรบ่วง จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์
เป็นเงิน 1,800,000 บาท และโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ วงเงิน 700,000 บาท ซึ่งเป็นเงินสนับสนุนจาก
กองทุนพัฒนา
สหกรณ์   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 ณ   สหกรณ์กองทุนสวนยางไทรบ่วง จำกัด เพื่อทำความเข้าใจขั้นตอน
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติของโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวช่วยให้สหกรณ์สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำ
ในการให้บริการสมาชิก สหกรณ์มีทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานมากขึ้น ช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตให้แก่
สมาชิกสะสมเงินออม
ในรูปทุนเรือนหุ้น และสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถลดต้นทุนการผลิต จากการได้รับเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเงินกู้ปกติของ
สหกรณ์
ต่ำกว่าแหล่งเงินทุนอื่น และสามารถสร้างรายได้เพิ่มจากการประกอบอาชีพการเกษตร