วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 
นายอภิ
เชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

มอบหมายให้ นายสงบ เย็นใจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 และคณะ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์
ของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองศรีจันทร์ จำกัด ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิก เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน ร่วมกันวางแผนพัฒนาสหกรณ์ 6 ด้าน คือ แผนการพัฒนาธุรกิจ
แผนพัฒนาการเรียนรู้บุคลากรแผนพัฒนาความเข้มแข็งทางการเงินแผนการสร้างภาพลักษณ์องค์กร แผนพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
และด้านสวัสดิการแก่สมาชิกและเอื้ออาทรต่อสังคมเพื่อพัฒนาให้สหกรณ์เป็นศูนย์กลางรับซื้อผลผลิตของสมาชิก และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
ทำให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงและยั่งยืน   และนำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ไปดำเนินการและเป็นเป้าหมาย
ในการดำเนินงานสหกรณ์ต่อไป