วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู  
สหกรณ์จังหวัดตรัง

ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์การเกษตรเพื่อเกษตรกรจังหวัดตรัง จำกัด
ณ การยางแห่งประเทศไทย สาขาย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน
ในรอบปีบัญชี 2562 รวมทั้งเพื่อพิจารณาขออนุมัติแผนการดำเนินงาน
และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ของสหกรณ์ฯ ต่อไป