วันที่ 29 กรกฎาคม 2563
นายอภิ
เชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์
จังหวัดตรัง

มอบหมายให้ นางสาวพิมลรัตน์ เชาวน์วุฒิกุล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ​ 2563
กลุ่มเกษตรกรทำสวนควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยกลุ่มเกษตรกรฯ มีทุนดำเนินงานกว่า 51 ล้านบาทเศษ
มีสมาชิกจำนวน 219 คน   เพื่อรับ
ทราบผลการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรฯ ในรอบปีบัญชี  2563 รวมทั้ง
เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรฯ ต่อไป