วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
นายอภิ
เชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

มอบหมายให้นายเสกสรรค์ กาฬษร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
สหกรณ์การเกษตรบ้านป่ากอ จำกัด ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ หมู่ที่ 5 ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน
จัง
หวัดตรัง เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2563 รวมทั้งเพื่อพิจารณาขออนุมัติแผนการดำเนินงาน
และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564องสหกรณ์ฯ ต่อไป