วันที่ 27 สิงหาคม 2563
นายอภิ
เชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

มอบหมายให้ นายสิทธิรักษ์ สมาธิ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
สหกรณ์การเกษตรวังเจริญ จำกัด ณ ศาลาประชาคม อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ​โดยได้รับเกียรติจาก
นาย
วรพันธุ์ สุวรรณยุหะ นายอำเภอวังวิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี  2563
รวมทั้งเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่ายของสหกรณ์ฯ​ ประจำปี 2564 โดยสหกรณ์
มีเงินทุนหมุนเวียนกว่า 116 ล้านบาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิประจำปี 128,315.98 บาท สมาชิกสหกรณ์จำนวน 2,014 คน
ในพิธีเปิดการประชุมได้มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานสมาชิก และมอบเงินกองทุนสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นสวัสดิการ
ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม (
Social Distancing)
ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (
COVID-19)