วันที่ 28 สิงหาคม 2563
นายอภิ
เชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

มอบหมายให้ นางสาวสุคนธ์ อินขัน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนางจิราพร โปซิว เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 กลุ่มเกษตรกรทำสวนท่าสะบ้า ณ สำนักงานกลุ่มเกษตรกรฯ อำเภอวังวิเศษ
จังหวัดตรัง โดยในช่วงเช้าคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก ได้ร่วมกันทำบุญสำนักงานเพื่อระลึกถึงผู้ก่อตั้งกลุ่มเกษตรกรฯ
และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สมาชิกและกลุ่มเกษตรกรฯ ช่วงบ่ายมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน
ในรอบปีบัญชี   2563 รวมทั้งเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มเกษตรกรฯ​ ประจำปี 2564
โดยกลุ่มเกษตรกรฯ มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิประจำปี 30,101.45 บาท สมาชิกจำนวน 133 คน มีการจัดสรรกำไรสุทธิ
เป็นเงินปันผลตามหุ้นร้อยละ 2.5 ของทุนเรือนหุ้น   สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม
(
Social Distancing) ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)