วันที่ 10 กันยายน 2563
นายอภิ
เชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

มอบหมายให้ นายสิทธิรักษ์ สมาธิ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส และคณะ   เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
กลุ่มเกษตรกรทำสวนนาวง  ณ สำนักงานกลุ่มเกษตรกรฯ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2563
รวมทั้งเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่าย
ของกลุ่มเกษตรกรฯ​ ประจำปี 2564 โดยกลุ่มเกษตรกรฯ
มีเงิน
ทุนหมุนเวียนกว่า 1.5 ล้านบาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิประจำปี 60,345.23 บาท   สมาชิกจำนวน 138 คน จัดสรรกำไรสุทธิ
เป็นเงินปันผลตามหุ้นร้อยละ
10 ของทุนเรือนหุ้น และเงินเฉลี่ยคืนค่าปุ๋ยกระสอบละ 5 บาท และจัดสรรเป็นทุนต่าง ๆ ของกลุ่มเกษตรกรฯ
ตามข้อบังคับ สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากาก
อนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
เพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)