bg New1 202

 

วันที่ 24 กันยายน 2563
น.ส.อุไรรัตน์ พรหมหนู
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

พร้อมคณะ ได้รับมอบหมายจาก นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู สหกรณ์จังหวัดตรัง จัดโครงการสร้างเครือข่ายลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน
วันที่ 2 กิจกรรมศึกษาดูงานด้านการเกษตร ของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ เพือให้เกษตรกรรุ่นใหม่มีโอกาสเรียนรู้
เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาอาชีพการเกษตร และเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร
ในปี 2564-2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น ณ สวนลุงนวย ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ และ สวนนันประภา ตำบลหนองธง
อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้สมัครโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร สหกรณ์ที่สมัคร
เข้าร่วมโครงการ ผู้แทนหน่วยงานภาคี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรังและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 50 คน


รายงานประจำปี