bg New1 202

 

วันที่ 28 กันยายน 2563
นายอภิ
เชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

มอบหมายให้ นางสาวพิมลรัตน์ เชาวน์วุฒิกุล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และนางสาวสุคนธ์ อินขัน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางตรัง จำกัด ณ สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ฯ  อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี   2563 รวมทั้งเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่ายของชุมนุมสหกรณ์ฯ​
ประจำปี 2564


รายงานประจำปี