bg New1 202

 

วันที่  28 กันยายน 2563
นายอภิเชษฐ์  พงศ์ชู 
สหกรณ์จังหวัดตรัง 

มอบหมายให้นายมีศักดิ์ พัวเจริญเกียรติ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ พร้อมด้วย น.ส.จิราภรณ์  อรรถชัยยะ  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  ของสหกรณ์บริการครูอำเภอย่านตาขาว จำกัด  ณ ห้องประชุมแม่พรศรีโรงเรียนบ้านย่านตาขาว 
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯในรอบปีบัญชี 2563  รวมทั้งพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
โดยสหกรณ์ฯ มีทุนดำเนินงาน 11.62 ล้านบาท ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิประจำปี 357,350.69 บาท  จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลตามหุ้น
ร้อยละ 2.50 เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 2  และจัดสรรเป็นทุนต่างๆ ตามข้อบังคับของสหกรณ์

รายงานประจำปี