***แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563*** 

แผนงาน  บุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน)
ผลผลิต  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรมหลัก  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์  (5,286,500.- บาท)
      -  แผนงานบุคลากรภาครัฐ

แผนงาน  พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
กิจกรรมรอง   ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
                    - งานบริหารทั่วไป  
                       *
รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
                   - พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน
                    - การขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3
                    - การใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
                    - การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพที่สนับสนุนการประกอบอาชีพและให้บริการกับสมาชิก
                    - การเพิ่มขึ้นของอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิก
                    - การจัดการและแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิก
                    - โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด
                    - โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
                    - โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ตามศักยภาพ (ยกระดับชั้นสหกรณ์)
                    - โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งทุนในการผลิตและการตลาด/
                       ติดตามเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร
                    - งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ ให้สหกรณ์ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ 
                       และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง
                    - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและสร้างความเข้าใจแนวทางแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่
                       เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
                    - โครงการขับเคลื่อนการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
                    - ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
                            *** กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
                            *** กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
                            *** กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

กิจกรรมรอง  พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป
                      - กิจกรรม การจัดงานวัน 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน

กิจกรรมรอง  อำนวยการงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
                      กิจกรรมรอง  การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
โครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมหลัก  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กิจกรรมรอง 
ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 
                     (รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนงาน  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
โครงการ  ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลัก  พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมรอง   ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรม 2 : คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล

โครงการ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ผลผลิต/โครงการ  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก  สนับสนุนการให้บริการของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 
โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
กิจกรรม 4 : ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
                  สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรม 7
: ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
                 1. ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
                 2.
ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร


แผนงานยุทธศาสตร์
เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
โครงการ
ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมหลัก
ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
กิจกรรมรอง
ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร


แผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปี 63


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
***แผนปฏิบัติงานและแผนใช้จ่ายประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
 2562

แผนงาน  บุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน)
ผลผลิต  รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรมหลัก  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์  (4,889,700.- บาท)
      -  แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

แผนงาน  พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน
ผลผลิต  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน
กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
กิจกรรมรอง   ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
                    (พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการและธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร)  
                     - งบดำเนินงาน  (2,631,800) 
กิจกรรมย่อย   งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 
            
กิจกรรมรอง   - รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง "ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง" (ทดแทนของเดิม)

กิจกรรมรอง   พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา/ประชาชนทั่วไป
                      - ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน "7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562"

โครงการ  พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปี 2562
กิจกรรมรอง  การพัฒนาบุคลากรกลุ่มเกษตรกร 

กิจกรรมรอง  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
กิจกรรม  1. สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งทุนในการผลิตและการตลาด

กิจกรรมหลัก  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กิจกรรมรอง   ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
      - รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนยุทธศาสตร์  สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตร (คทช.)
กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
กิจกรรมรอง  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

โครงการ  ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลัก   พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมรอง  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ตชด.)
กิจกรรมรอง  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
โครงการ  พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเกษตรระดับอำเภอให้มีความพร้อมในการขับเคลื่่อนนโยบาย 
ตัวชี้วัด  สหกรณ์การเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็นสหกรณ์การเกษตรกระดับอำเภอ (แห่ง)
กิจกรรมหลัก  พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสินค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง  การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 
   - พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ (เพิ่มเติม) เป้าหมาย 2 แห่ง เพิ่มเติม
   - โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ เป้าหมาย  4  แห่ง

 โครงการ  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมหลัก  สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรุ้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กิจกรรมรอง  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

วัตถุประสงค์  เพื่อขับเคลื่อนสหกรณ์ให้เป็นองค์กรระดับอำเภอ
โครงการ   พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
กิจกรรมหลัก  พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Merber)
กิจกรรมรอง  การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

โครงการ  พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพจังหวัดตรัง 

โครงการ  ระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
กิจกรรมหลัก  สนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์ 
กิจกรรมรอง   การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

โครงการ   พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
กิจกรรมหลัก  สนับสนุนการพัฒนาสถาบันเกษตรรูปแบบประชารัฐ
กิจกรรมรอง  การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

โครงการ  พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุทมเกษตรกร
กิจกรรมหลัก  พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง  1. แผนความเข้มแข็ง : พัฒนาด้านระบบการบริหารจัการองค์กรและธรรมาภิบาลในการบริหาร
                   2. แผนพัฒนาธุรกิจ : พัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
                        - งบดำเนินงาน 
                        - เงินอุดหนุน

โครงการ  พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
กิจกรรมหลัก  พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
กิจกรรมรอง  สนับสนุนและเสริมสร้างความเขัมแข็งขององค์กรหลักระดับอำเภอ
กิจกรรมย่อยที่ 1 : พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิตภาคการเกษตร
กิจกรรมย่อยที่ 2 : เพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
กิจกรรมย่อยที่ 3 : พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน
กิจกรรมย่อยที่ 4 : เพิ่่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ให้สามารถแข่งขันได้ 
     1) โครงการ  พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่่มสู่การรับรองมาตรฐาน
     2) โครงการ  พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์สู่ร้านค้าชุมชน
     3) โครงการ ส่งเสริมการปลูกพืชหลังฤดูทำนาและพืชหลังโค่นยางพารา
     4) โครงการ พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน
     5) โครงการ  รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรในสหกรณ์

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*    แผนงาน งบประมาณ 61
      - โครงการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
      - โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร "คทช" 

      - โครงการเพ่ิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร "ไทยนิยม ยั่งยืน"
             * กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร 
Back to Top