วันที่ 15 มกราคม 2564
นางรอซนานี สันหมุด

ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 6,7

วันที่ 15 มกราคม 2564
นางรอซนานี สันหมุด
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่
6,7

วันที่ 11 มกราคม 2564
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

วันที่ 12 มกราคม 2564
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

วันที่ 4-8 มกราคม 2564
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์
จังหวัดตรัง