bg New1 202

 

วันที่ 15 มกราคม 2564
นางรอซนานี สันหมุด

ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 6,7

วันที่ 12 มกราคม 2564
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

วันที่ 4-8 มกราคม 2564
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์
จังหวัดตรัง

วันที่ 15 มกราคม 2564
นางรอซนานี สันหมุด
ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่
6,7

วันที่ 11 มกราคม 2564
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

รายงานประจำปี