HOPE00111111 
 22950

QR Code Link


 

สกู๊ปพิเศษรายการลานสหกรณ์
ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ กลุ่มเกษตรกรทำสวนนาวง                                         พริกไทยพันธุ์ปะเหลียนของดีจังหวัดตรัง

 220164                                                      142262875 761647168108874 5690848008727123744 n

ข้าวพันธุ์ยอดม่วงสหกรณ์การเกษตรนาโยง  จำกัด                                 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
                                                                                                                         ให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรนาโยง
      


*****************************************
********************************************************************

 

 

  bg New1 202

 

วันที่ 23 ธันวาคม 2563
นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

วันที่ 22 ธ.ค. 2563
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

วันที่ 16 ธันวาคม 2563
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

วันที่ 22 ธันวาคม 2563
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

วันที่ 21 ธันวาคม 2563
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

วันที่ 16 ธันวาคม 2563
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

รายงานประจำปี