bg New1 202

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2563
นายจรวย ภูมิชาติ ตำแหน่ง
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

วันที่ 3 ธันวาคม 2563
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

วันที่ 2-3 ธันวาคม 2563
นายอภิ
เชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

วันที่ 3 ธันวาคม ๒๕๖๓
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

วันที่ 3 ธันวาคม 2563
นายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

วันที่ 2 ธันวาคม 2563
นายอภิ
เชษฐ์ พงศ์ชู
สหกรณ์จังหวัดตรัง

รายงานประจำปี