ข่าวรับสมัครงาน

                                                         rbtbf369rbtbf
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1emo 55
                                และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
new images
                                ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
                                (สอบสัมภาษณ์) ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

                                                        ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ชั้น 2
                             
12961349501296134950129613495012961349501296134950
ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่

                              ในการประเมิน สมรรถนะในตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
                  **********************************************************************
ประกาศจังหวัดตรัง เรี่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

                                ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน  1 อัตรา 
                                รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค.2563 - 21 ธ.ค.2563 


Beautiful peach fluttering butterflies with peach Beautiful peach fluttering butterflies with peach Beautiful peach fluttering butterflies with peach Beautiful peach fluttering butterflies with peach Beautiful peach fluttering butterflies with peach
 

 

  bg New1 202

 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน  2561
นายวสันต์  ถนอมทรัพย์ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2561  
ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง

วันที่ 22 มีนาคม 2561
นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 
"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดตรัง"
ณ โรงเรียนบ้านบ้าหวี ตำบลบ้าหวี
อำเภอหาดสำราญ  จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 

นางสมจิตร ส่องสว่าง
สหกรณ์จังหวัดตรัง
ได้มอบหมายให้นายสงบ เย็นใจ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

วันที่ 19 เมษายน 2561
นางสมจิตร ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรัง
ได้มอบหมายให้ นายสงบ เย็นใจ
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561
นางสาวอุไรรัตน์ พรหมหนู
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

วันที่ 8 มีนาคม 2561
นางสมจิตร ส่องสว่าง
สหกรณ์จังหวัดตรัง มอบหมายให้
นางจันทนา ทั่วรอบ ผู้อำนวยการ
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
นางสาวอุไรรัตน์ พรหมหนู
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุกิจสหกรณ์

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี

*  รายงานประจำปี 2563

*  รายงานประจำปี 2562

รายงานประจำปี 2561