HOPE00111111 
 22950

 

  bg New1 202

 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน  2560 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
จัดประชุมติดตามแผนพัฒนาสหกรณ์
ตามโครงการพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร
เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 
ร่วมกับ โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
จัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560
ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย
นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
ตรวจเยี่ยมและประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2560กับข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560
นางสมจิตร ส่องสว่าง สหกรณ์จังหวัดตรัง
เป็นประธานประชุมคณะทำงาน
ทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลระดับจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 

ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 
ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง เข้าร่วม

รายงานประจำปี