HOPE00111111 
 22950

QR Code Link


 

  bg New1 202

 

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรนาโยง  จำกัด

จัดโครงการสหกรณ์ไทยรวมใจ
รักษ์น้ำเพื่อพ่อของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
“มหกรรมสินค้าสหกรณ์
ประจำปี 2560”
ระดับภาคใต้
ณ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด
อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิต
และสหกรณ์ทำหน้าที่การตลาดระหว่าง
วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2560  

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
ข้าราชการ พนักงานราชการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์
เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
จัดประชุมโครงการประชุมชี้แจง
"แนวทางการบริหารจัดการ
เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์
ให้มีประสิทธิภาพประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2560

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556
กลุ่มส่งเสริมและบริหารการจัดการสหกรณ์
จัดโครงการประชุมชี้แจงแนว
ทางการบริหารจัดการเงินกองทุน
พัฒนาสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ

รายงานประจำปี