panitan62

PR1

ข่าวประชาสัมพันธ์

if 4 41692หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ (คลิกดูรายละเอียด ) 12/12/62 icon new11
if 4 41692ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
      ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (คลิกดูรายละเอียด ) 24/10/62 icon new11
if 4 41692 อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการปรับโครงสร้างปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม(คลิกดูรายละเอียด )  24/10/62 icon new11
if 4 41692 
การรับสมัครโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้ง  (คลิกดูรายละเอียด )  26/8/62 icon new11
if 4 41692สหกรณ์ขอบริจาคเครื่องชั่งผลผลิต   (คลิกดูรายละเอียด )  20/8/62 icon new11
if 4 41692สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์

      และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่1/2562   (คลิกดูรายละเอียด )  11/4/62 

if 4 41692แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดตราด 

      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (คลิกดูรายละเอียด)  14/3/62
if 4 41692
การจัดอบรมการสร้างโอกาสการขาย เพื่มรายได้และมูลค่าการค้าออนไลน์ (คลิกดูรายละเอียด)  25/2/62 
if 4 41692
ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่อนาคตเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 (คลิกดูรายละเอียด)  20/2/62 
if 4 41692
สหกรณ์ขอยกเลิกอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง(คลิกดูรายละเอียด ) 1/2/62 
if 4 41692
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (คลิกดูรายละเอียด )  31/1/62 
if 4 41692
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการหรือจัดทำปุ๋ยสั่งตัด (คลิกดูรายละเอียด )  11/1/62 
if 4 41692
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อข้าว กข43 (คลิกดูรายละเอียด )  11/1/62 
if 4 41692
ปัญหาการแพร่ระบาดหนอนศัตรูพืช Fall Armyworm (คลิกดูรายละเอียด )  9/11/61 
if 4 41692
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องอบ/รมควันยางพารา (คลิกดูรายละเอียด ) 22/10/61 
if 4 41692
สาร นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คลิกดูรายละเอียด ) 27/09/61 

if 4 41692ขอมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คลิกดูรายละเอียด ) 31/08/61
if 4 41692อุปการณ์การตลาด (คลิกดูรายละเอียด ) 24/08/61
if 4 41692ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กล้วยไม้ของสหกรณ์ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด (คลิกดูรายละเอียด ) 22/02/61

PR

 

 

 

Program