PR1

HOPE001

ข่าวประชาสัมพันธ์

if 4 41692หนังสือจังหวัดตราด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย
      ผ่าน Line Officail Account "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784" (คลิกดูรายละเอียด ) 13/1/64 icon new11
if 4 41692
หนังสือกองการเจ้าหน้าที่
      เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ (คลิกดูรายละเอียด ) 12/12/62 

if 4 41692ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
      ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (คลิกดูรายละเอียด ) 24/10/62
if 4 41692 อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
       โครงการปรับโครงสร้างปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
(คลิกดูรายละเอียด )  24/10/62 
if 4 41692 
การรับสมัครโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้ง  (คลิกดูรายละเอียด )  26/8/62 
if 4 41692สหกรณ์ขอบริจาคเครื่องชั่งผลผลิต   (คลิกดูรายละเอียด )  20/8/62 
if 4 41692สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์
      และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่1/2562   (คลิกดูรายละเอียด )  11/4/62 
if 4 41692แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดตราด
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   (คลิกดูรายละเอียด)  14/3/62

if 4 41692การจัดอบรมการสร้างโอกาสการขาย เพื่มรายได้และมูลค่าการค้าออนไลน์ (คลิกดูรายละเอียด)  25/2/62 
if 4 41692
ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่อนาคตเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 (คลิกดูรายละเอียด)  20/2/62 
if 4 41692
สหกรณ์ขอยกเลิกอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง(คลิกดูรายละเอียด ) 1/2/62 
if 4 41692
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (คลิกดูรายละเอียด )  31/1/62 
if 4 41692
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการหรือจัดทำปุ๋ยสั่งตัด (คลิกดูรายละเอียด )  11/1/62 
if 4 41692
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อข้าว กข43 (คลิกดูรายละเอียด )  11/1/62 

PR

          วันที่ 23 เมษายน 2564 นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยนายสุริยัน ทองธรรมชาติ สหกรณ์จังหวัดตราด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายประสาน พะนอจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สิบเอกวีรวัฒน์ สุริยะผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการรวบรวมรับซื้อผลไม้เช่น มังคุด เงาะ ทุเรียน ณ สถานประกอบการผลไม้ในจังหวัดตราด และสหกรณ์ที่ดำเนินการรวบรวมผลไม้จากสมาชิก เกษตรกร ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จำกัด และสหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จำกัด เพื่อกำกับดูแลการรักษาเสถียรภาพราคาผลไม้ให้เป็นไปตามกลไกตลาดที่เป็นธรรมต่อเกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค รวมทั้งมาตรฐานคุณภาพผลผลิตผลไม้ที่ปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับในคุณภาพสินค้าเกษตรจังหวัดตราดให้กับผู้บริโภค

 

Program