วันนี้ (4 กรกฎาคม 2560) เวลา 13.30 นนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่3/2560 โดยมี นายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดเป็นรองประธาน มอบหมายให้นายธนทัศน์ ทิมกระจ่าง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบริหาร โดยมี นายณัฐวุฒิ ก้อนซิ้ว หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด และผู้แทนหน่วยงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดตราด ประธานชุมนุมสหกรณ์การเกษตรระดับจังหวัดตราด ประธานคณะกรรมการกลาง ประธานสภาระดับจังหวัด
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 - 4 เป็นอนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณาเงินกู้ของสหกรณ์ มีผู้แทนสหกรณ์เข้าร่วมฟังการพิจารณา ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด อ.เมือง จ.ตราด มีสหกรณ์ ที่ขอกู้เงินจากกองทุนฯ ดังกล่าว จากโครงการปกติ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3, 3.5, 4, 4.5 ต่อปี จำนวน 8 สหกรณ์ คือ
1. สหกรณ์สวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตราด จำกัด จำนวนเงิน 1,400,000 บาท วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมปาล์ม, จำนวนเงิน 1,000,000 บาท วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 
2. สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จำกัด จำนวนเงิน 2,000,000 บาท วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาสินค้า (ปุ๋ย) มาจำหน่ายแก่สมาชิก
3. สหกรณ์การเกษตรแปรรูปอาหารบ้านเปร็ดใน จำกัด จำนวนเงิน 400,000 บาท วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพ 
4. สหกรณ์การเกษตรเทศบาลตำบลหนองบอน จำกัด จำนวนเงิน 2,000,000 บาท วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาสินค้า (ปุ๋ย) มาจำหน่ายแก่สมาชิก
5. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสลัก จำกัด จำนวนเงิน 1,000,000 บาท วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมจัดหาปัจจัยการผลิต 
6. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสนาณรงค์ จำกัด จำนวนเงิน 300,000 บาท วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมจัดหาปัจจัยการผลิต 
7. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ่ จำกัด จำนวนเงิน 200,000 บาท วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพ 
8. สหกรณ์การเกษตรเกาะช้าง จำกัด จำนวนเงิน 2,000,000 บาท วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพ, จำนวนเงิน 500,000 บาท วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่ายแก่สมาชิก และจำนวนเงิน 300,000 บาท วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมกะปิ 
        จากโครงการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ (ปีที่ 1) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ1 ต่อปี จำนวน 3 สหกรณ์ คือ
1. สหกรณ์การเกษตรแปรรูปอาหารบ้านเปร็ดใน จำกัด จำนวนเงิน 400,000 บาท เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมประกอบอาชีพ 
2. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสลัก จำกัด จำนวนเงิน 1,000,000 บาท วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมจัดหาปัจจัยการผลิต 
3. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสนาณรงค์ จำกัด จำนวนเงิน 300,000 บาท วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิต 
       จากโครงการเพิ่มศักยภาพและฟื้นฟูธุรกิจสหกรณ์บริการ (พิเศษ) จำนวน 1 สหกรณ์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี คือ 1. สหกรณ์บริการเกาะช้าง จำกัด จำนวนเงิน 300,000 บาท วัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ 

นายชาญศักดิ์ กล่าวว่า สหกรณ์ที่ขอกู้เงินตามโครงการปกติ และโครงการพิเศษ ควรดำเนินการให้สหกรณ์มีความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งของสมาชิก และใช้เงินกู้ตามวัตถุประสงค์ขอกู้ อย่างแท้จริง นายธนทัศน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ นั้น มีระยะเวลาการกู้ 1 ปี และต้องส่งคืน
เงินกู้ดังกล่าวภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2561 หากผิดนัดชำระหนี้ จะคิดค่าปรับสำหรับต้นเงินที่ค้างชำระในอัตราของแต่ละโครงการที่กำหนดไว้ และให้เกิดประโยชน์แก่มวลสมาชิกสูงสุด

 

Program