วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุริยัน ทองธรรมชาติ สหกรณ์จังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนข้าราชการ และพนักงานราชการ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดเพื่อติดตามสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มงาน กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและนโยบายที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด โดยมีข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Program