วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นายสุริยัน ทองธรรมชาติ สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยนายประสาน พะนอจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานต่าง ๆ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน และโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร โดยวิธีประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  เพื่อรับทราบทำความเข้าใจ และดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน และโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรแปรรูปและตลาดนำการผลิตผ่านสถาบันเกษตรกรแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งชุมชน/สถาบันเกษตรกร การจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร/ธุรกิจให้เป็นองค์กรหลักในระดับ อำเภอที่เข้มแข็ง ให้เป็นศูนย์กลางระดับชุมชน พัฒนาขยายช่องทางการตลาด และบริหารจัดการสินค้าเกษตร (OPP) ระดับพื้นที่/จังหวัดตามผลผลิตหลักที่จะพัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ

Program