วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายสุริยัน ทองธรรมชาติ สหกรณ์จังหวัดตราด พร้อมด้วยนายประสาน  พะนอจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายผลไม้ ณ สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัดเพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม แก่สหกรณ์ในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจรวบรวมผลไม้ ได้แก่ เงาะ มังคุด ทุเรียน ให้สหกรณ์สามารถรวบรวมผลไม้ที่มีมาตรฐานคุณภาพเป็นที่ยอมรับในคุณภาพสินค้าเกษตรจังหวัดตราดจำหน่ายสู่ผู้บริโภค การแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำ การเพิ่มช่องทางการตลาด ผ่านระบบสหกรณ์และผ่านช่องทางออนไลน์ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับในคุณภาพสินค้าเกษตร เพื่อช่วยเหลือ ให้สมาชิกสหกรณ์จำหน่ายผลไม้ได้ในราคาที่เป็นธรรม มีรายได้ อยู่ดีกินดี ซึ่งช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สหกรณ์จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม

Program