วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสุริยัน ทองธรรมชาติ สหกรณ์จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2564โดยมี นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์และพิจารณาการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

Program