จังหวัดตราดเปิดจุดรวบรวมและกระจายผลผลิตออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน วันนี้ (8 มิถุนายน 2560) เวลา 14.00 น. นายดุสิต ทองทา สหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด นายประสิทธิ์ นาคดี
พาณิชย์จังหวัดตราด นายสมภพ อินทรพักตร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายพิชิต พิพัทธนะศักดิ์ ผู้แทนนายอำเภอเขาสมิง น.ส. ศิริวรรณ สุขสวัสดิ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ผู้แทนกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ผู้แทนกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด นายสงกรานต์ คมเวช ประธานสหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด นายประสพชัย ทองธรรมชาติ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด นายอนันต์ อุไรพงษ์สอน ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรเขาสมิง และคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมในพิธีเปิดจุดรวบรวมผลผลิตและจุดกระจายผลผลิตออกสู่ประเทศเพื่อนบ้านและผ่านแดนไปประเทศที่สาม โดยกำหนดจุดรวบรวมจำนวน 3 จุด คือ จุดที่ 1 รวบรวม ณ สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จุดที่ 2 รวบรวม ณ สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จุดที่ 3 รวบรวม ณ สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จำกัด (บ้านเงาะตราด) ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง ซึ่งได้ดำเนินการเปิดจุดรวบรวมมาแล้วตั้งแต่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 และจะดำเนินการเปิดจุดจำหน่ายจนถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายผลไม้การบริหารจัดการคุณภาพ ผลผลิตได้ตรงตามความต้องการตลาดและเป็นช่องทางการ จำหน่าย ผลผลิตของเกษตรกรขยายช่องการตลาดใหม่ รวมถึงให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและบรรเทาปัญหาด้าน ราคาผลผลิตตกต่ำได้รับเกียรติจาก นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ร่วมในพิธีเปิดจุดรวบรวมผลผลิตโดยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดจุดรวบรวมผลผลิตและกระจายผลผลิตออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ณ สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัด ตราด จำกัด (บ้านเงาะตราด) ตำวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

Program