user groupฝ่ายบริหารทั่วไป

2Theerawut63

นายธีรวุฒิ  ใจดี
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี 
สาขา : บริหารธุรกิจบัณฑิต โฆษณาและประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-3951-1589 ต่อ 11
มือถือ : 08-1836-4022
e Theerawut

 

-ว่าง-


ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

Phanida64
 นางภณิดา  บุญเนาว์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี 
สาขา : ศิลปศาสตร์บัณฑิต บริหารรัฐกิจ
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-3951-1589 ต่อ 11
มือถือ : 08-3635-5369
e Panida

 

 

     

Supranee64

นางสาวสุปราณี  สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขา : บริหารธุรกิจ การตลาด
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-3951-1589 ต่อ 11
มือถือ : 08-7583-7449
e Supranee

 Surat64
นางสาวสุรัตน์  อรุณรัตน์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
   คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)      
สาขา : บริหารธุรกิจ การบัญชี
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-3951-1589 ต่อ 11
มือถือ : 08-5090-6204
e Surat

 

  Sutthirax64

นางสาวสุทธิรักษ์  วงษ์ทองดี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขา : บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-3951-1589 ต่อ 11
มือถือ : 08-9932-1439
e Sutthirax

 

 

 

 

 

 

 

Program