user groupกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

Wason63
นายวสันต์  สุขเสมอกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ (ผู้อำนวยการกลุ่มฯ)
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี
สาขา : ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ (สหกรณ์)
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-3952-5182
มือถือ : 08-9600-9989
e Wason


Anan63

นายอนันต์  ยังสติ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี 
สาขา : บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงินและการธนาคาร
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-3951-1589 
มือถือ : 09-4616-1620
e Anan 

 

Program