user groupกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

4Prasan63
นายประสาน  พะนอจันทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ (ผู้อำนวยการกลุ่มฯ)
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี
สาขา : บริหารธุรกิจ วิทยาการการจัดการ
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-3951-1589 ต่อ 13
e Prasan

Jurapha63
นางสาวจุฬาภา  กิสลัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
คุณวุฒิ : ปริญญาโท
สาขา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-3951-1589 ต่อ 14
e rungtip

 พนักงานราชการ

 Sirilux64

นางสาวศิริลักษณ์  รัยวรัก
ตำแหน่ง : นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี
สาขา : เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-3951-1589 ต่อ 13
e Sirilak

 

Program