user groupกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

4Prasan63
นายประสาน  พะนอจันทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ (ผู้อำนวยการกลุ่มฯ)
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี
สาขา : บริหารธุรกิจ วิทยาการการจัดการ
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-3951-1589 ต่อ 13
มือถือ : 08-1045-2306
e Prasan

Siriwan63
นางสาวศิริวรรณ  สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี
สาขา : ศิลปศาสต์บัณฑิต การบัญชี
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-3951-1589 ต่อ 13
มือถือ : 08-6048-0201
e Siriwan

Natchanon63
นายณัฐชนน  สรรพนุเคราะห์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี
สาขา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-3951-1589 ต่อ 13
มือถือ : 08-0636-1737

 Sirilux64

นางสาวศิริลักษณ์  รัยวรัก
ตำแหน่ง : นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี
สาขา : เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-3951-1589 ต่อ 13
มือถือ : 08-1639-7378
e Sirilak

 

Program