user groupกลุ่มตรวจการสหกรณ์

8Weerawat63
สิบเอกวีรวัฒน์  สุริยะ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
คุณวุฒิ  : ปริญญาโท
สาขา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสหกรณ์ 
ที่ทำงาน : 0-3951-1589 ต่อ 12
e Weerawat

 

 

- ว่าง -

 

-
ตำแหน่ง : นิติกร ปฏิบัติการ
คุณวุฒิ : -
สาขา : -
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-3951-1589 ต่อ 12

 


 พนักงานราชการ

Chayodom64
นายชโยดม  กัณหวงศ์
               ตำแหน่ง : นิติกร               
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี 
สาขา : นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-3951-1589 ต่อ 11
มือถือ : 08-7834-8169
e Chayodom

Program