user groupกลุ่มตรวจการสหกรณ์

6Suchada63
นางสาวสุชาดา  จินดาวงษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ (ผู้อำนวยการกลุ่มฯ)
คุณวุฒิ : ปริญญาโท 
สาขา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สหกรณ์
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-3951-1589 ต่อ 12
มือถือ : 08-1940-1315
e Suchada

Siriporn63

 

นางสาวศิริภรณ์  บุญเพียร
ตำแหน่ง : นิติกร ปฏิบัติการ
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี
สาขา : นิติศาสตร์บัณฑิต (นิติศาสตร์)
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-3951-1589 ต่อ 12
มือถือ : 09-5952-6698

 

Chayodom64
นายชโยดม  กัณหวงศ์
               ตำแหน่ง : นิติกร               
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี 
สาขา : นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-3951-1589 ต่อ 11
มือถือ : 08-7834-8169
e Chayodom

Program