user groupกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำเภอเมือง)

ผู้รับผิดชอบ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ ผู้ปฏิบัติ สิ้นปีบัญชี

ผู้อำนวยการกลุ่ม
7Theerasak63

นายธีระศักดิ์  กิมยู่ฮ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริม
               สหกรณ์อาวุโส
คุณวุฒิ   : ปริญญาตรี 
สาขา      : ส่งเสริมการเกษตรและ
สหกรณ์บัณฑิต(สหกรณ์)
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-3952-5182 
e Teerasak


สหกรณ์
1.สหกรณ์ชาวสวนจังหวัดตราด จำกัด

2.ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด
3.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
4.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดตราด
   จำกัด
5.สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จำกัด
6.สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด จำกัด
7.สหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านตะกาดหนองเหี่ยง
   จำกัด
8.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงหนองคันทรง จำกัด
9.สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด
กลุ่มอาชีพ
นายธีระศักดิ์  กิมยู่ฮะ

นายธีระศักดิ์  กิมยู่ฮะ
นายธีระศักดิ์  กิมยู่ฮะ
นายธีระศักดิ์  กิมยู่ฮะ

นายธีระศักดิ์  กิมยู่ฮะ
นายธีระศักดิ์  กิมยู่ฮะ
นางสาววรัญชลี รัตนพิทักษ์

นางสาวพิมลรัตน์ ทิมดอน

นางสาวจันทรจิรา  ช่วยทุกข์
31 ต.ค.
31 ต.ค.
30 ก.ย.
31 ต.ค.

31 มี.ค.
30 มิ.ย.
31 ม.ค.

31 ธ.ค.

30 มิ.ย.
 

ผู้รับผิดชอบ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ ผู้ปฏิบัติ สิ้นปีบัญชี


Amnaj63

นายอำนาจ  กูลกัลยา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริม
               สหกรณ์ชำนาญงาน

คุณวุฒิ  : ประกาศนียบัตร
              การศึกษาทางสหกรณ์ 

สาขา    : การสหกรณ์
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-3952-5182 
e Amnaj

สหกรณ์
1.สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองโพรงพัฒนา จำกัด
2.ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรตราด จำกัด
3.สหกรณ์กุ้งตราดยั่งยืน จำกัด
4.สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วงน้ำขาว จำกัด
5.สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสามง่าม จำกัด
6.สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและการปศุสัตว์ตราด จำกัด
7.สหกรณ์เดินรถตราด จำกัด
8.สหกรณ์กุ้งตราด จำกัด
กลุ่มเกษตรกร
1.กลุ่มเกษตรกรทำสวนห้วงน้ำขาว
2.กลุ่มเกษตรกรทำสวนอ่าวใหญ่
3.กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองโสน
กลุ่มอาชีพ


นางสาวจันทรจิรา ช่วยทุกข์
นางสาวพิมลรัตน์ ทิมดอน
นายอำนาจ กูลกัลยา
นางสาววรัญชลี รัตนพิทักษ์
นายอำนาจ กูลกัลยา
นายอำนาจ กูลกัลยา
นายอำนาจ กูลกัลยา
นายอำนาจ กูลกัล

นางสาวพิมลรัตน์ ทิมดอน
นางสาววรัญชลี รัตนพิทักษ์
นางสาวจันทรจิรา
30 มิ.ย.
31 มี.ค.
31 ธ.ค.
30 มิ.ย.
30 มิ.ย.
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.

30 มิ.ย.
31 มี.ค.
31 มี.ค. 

 

ผู้รับผิดชอบ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ ผู้ปฏิบัติ สิ้นปีบัญชี

Chonlada64

นางสาวชลลดา  ลี้มงคล
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์
               ปฏิบัติการ

คุณวุฒิ  : ปริญญาตรี
สาขา    : บริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด)
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-3952-5182 

สหกรณ์
1.ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล จำกัด
2.สหกรณ์พัฒนาคุณภาพยางพารา
   ตำบลห้วยแร้ง จำกัด
3.สหกรณ์การเกษตรแหลมกลัด จำกัด
4.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตราด จำกัด
5.สหกรณ์สวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตราด จำกัด
6.สหกรณ์การเกษตรแปรรูปอาหารบ้านเปร็ดใน
   จำกัด
7.สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตร
   จังหวัดตราด จำกัด
8.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด
   ลูกค้า ธ.ก.ส.ตราด จำกัด
กลุ่มเกษตรกร
1.กลุ่มเกษตรกรทำสวนวังกระแจะ
2.กลุ่มเกษตรกรทำประมงชำราก
3.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ท่าพริก
4.กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าพริก
5.กลุ่มเกษตรกรทำไร่สับปะรดตราดแฟร์เทรด
กลุ่มอาชีพนางสาวชลลดา  ลี้มงคล
นางสาวพิมลรัตน์ ทิมดอน

นางสาวชลลดา  ลี้มงคล
นางสาวจันทรจิรา ช่วยทุกข์
นางสาวชลลดา  ลี้มงคล
นางสาววรัญชลี รัตนพิทักษ์

นางสาวพิมลรัตน์ ทิมดอน

นางสาวชลลดา  ลี้มงคล


นางสาวจันทรจิรา ช่วยทุกข์
นางสาวจันทรจิรา ช่วยทุกข์
นางสาวพิมลรัตน์ ทิมดอน
นางสาวพิมลรัตน์ ทิมดอน
นางสาววรัญชลี รัตนพิทักษ์

31 ธ.ค.
30 มิ.ย.

31 มี.ค.
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
31 มี.ค.

30 ก.ย.

31 มี.ค.


31 ก.ค.

30 ก.ย.
31 มี.ค.
31 มี.ค.
31 ธ.ค.

 

 พนักงานราชการ

Phimonrat64
นางสาวพิมลรัตน์  ทิมดอน
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี
สาขา : ศิลปศาสตรบัณฑิต การตลาด
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-3952-5182 
E-mai : -

 

Warancharee64

นางสาววรัญชลี  รัตนพิทักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี
สาขา : บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-3952-5182
E-mai : -

   Chanthornjira64
นางสาวจันทรจิรา  ช่วยทุกข์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขา : บริหารธุรกิจ การตลาด
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-3952-5182 
E-mai : -

Program