user groupกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อำเภอเขาสมิง และอำเภอบ่อไร่)

ผู้รับผิดชอบ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ ผู้ปฏิบัติ สิ้นปีบัญชี
          ผู้อำนวยการ
Siriwan63
นางสาวศิริวรรณ  สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี
สาขา : ศิลปศาสต์บัณฑิต การบัญชี
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-3951-1589 ต่อ 13
e Siriwan
สหกรณ์
1.สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด
2.สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออก
   จังหวัดตราด จำกัด
3.สหกรณ์ตราดยางพารา จำกัด
4.สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสนาณรงค์ จำกัด
5.สหกรณ์การเกษตรโครงการหมู่บ้าน
  ทับทิมสยาม 01 จำกัด
6.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดินแดง จำกัด
7.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าหาดสามัคคี จำกัด
8.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อพลอย จำกัด
กลุ่มเกษตรกร
1.กลุุ่มเกษตรกรทำสวนหนองบอน
2.กลุ่มเกษตรกรทำสวนประณีต
3.กลุ่มเกษตรกรทำสวนแสนตุ้ง
กลุ่มอาชีพ

สิบเอกวีรวัฒน์ สุริยะ
สิบเอกวีรวัฒน์ สุริยะ

นางวิริยา สีนวล
นางวิริยา สีนวล
นางวิริยา สีนวล

สิบเอกวีรวัฒน์ สุริยะ
นางปิยพร บุญชู
สิบเอกวีรวัฒน์ สุริยะ

นางวิริยา สีนวล
นางวิริยา สีนวล
นางปิยพร บุญชู

30 มิ.ย.
31 ก.ค.

31 ธ.ค.
30 ก.ย.
30 มิ.ย.

31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
30 ก.ย.

31 ก.ค.
31 ก.ค.
31 มี.ค.

 

ผู้รับผิดชอบ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ ผู้ปฏิบัติ สิ้นปีบัญชี
Phikul63
นางสาวพิกุล  คุ้มปลี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริม
                สหกรณ์ชำนาญงาน

คุณวุฒิ :
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สาขา :
บริหารธุรกิจ การบัญชี
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
0-3952-5182


สหกรณ์
1.สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด
2.สหกรณ์การเกษตรเทศบาลตำบลหนองบอน จำกัด
3.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองแก้ว-ปะอา
   จำกัด
4.สหกรณ์การเกษตรอัลมาส จำกัด
5.สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสลัก จำกัด
6.สหกรณ์กองทุนสวนยางวังตัก จำกัด
7.สหกรณ์ผู้ใช้นน้ำเขาสมิง จำกัด
8.สหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด
กลุ่มเกษตรกร
1.กลุุ่มเกษตรกรทำสวนวังตะเคียน
2.กลุ่มเกษตรกรทำสวนด่านชุมพล
3.กลุ่มเกษตรกรทำสวนนนทรีย์
4.กลุ่มเกษตรกรทำสวนเทพนิมิต
กลุ่มอาชีพ

 
นางสาวพิกุล คุ้มปลี
นางสาวพิกุล คุ้มปลี
นางสาวพิกุล คุ้มปลี

นางปิยพร บุญชู
นางปิยพร บุญชู

นางวิริยา สีนวล
นางปิยพร บุญชู
นางพิกุล คุ้มปลี

นางสาวพิกุล คุ้มปลี
นางสาวพิกุล คุ้มปลี
นางสาวพิกุล คุ้มปลี
นางปิยพร บุญชู
 
30 มิ.ย.
31 ก.ค.
31 ส.ค.

30 ก.ย.
30 มิ.ย.

30 มิ.ย.
30 ก.ย.
31 มี.ค.

31 ก.ค.
31 มี.ค.
31 มี.ค.
31 มี.ค.
 

 


ผู้รับผิดชอบ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ ผู้ปฏิบัติ สิ้นปีบัญชี

                    Praguywan65
นางสาวประกายวรรณ  ไกรนารถ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์
              ปฏิบัติการ

คุณวุฒิ   : ปริญญาตรี 
สาขา     : วิทยาศาสตรบัณฑิต
              (เศรษฐศาสตร์เกษตรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)

ที่ทำงาน : 0-3952-5182

สหกรณ์
1.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบำโรณ-แสนตุ้ง จำกัด
2.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนสูงสามัคคี จำกัด
3.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านสลักร่วมใจพัฒนา จำกัด
4.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านท่าโสม จำกัด
5.สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านท่าโสม จำกัด
กลุ่มเกษตรกร
1.กลุุ่มเกษตรกรทำสวนสะตอ
2.กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งนนทรี
3.กลุ่มเกษตรกรทำสวนท่าโสม
4.กลุ่มเกษตรกรทำไร่เขาสมิง
กลุ่มอาชีพนางสาวชณาพร  จันทร์ขนุนาค
นางสาวชณาพร  จันทร์ขนุนาค
นางสาวชณาพร  จันทร์ขนุนาค
นางสาวชณาพร  จันทร์ขนุนาค
นางปิยพร บุญชู

นางวิริยา สีนวล
นางวิริยา สีนวล
นางปิยพร บุญชู
นางวิริยา สีนว

31 ก.ค.
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
30 มิ.ย.
30 มิ.ย.

31 ก.ค.
31 ก.ค.
31 มี.ค.
31 ก.ค. 

                                                                           พนักงานราชการ

Viriya64
นางวิริยา  สีนวล
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี 
สาขา : ศิลปศาตรบัณฑิต การเงินการธนาคาร
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-3952-5182
e Viriya
      Piyaporn64
นางปิยพร  บุญชู
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรหณ์
คุณวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สาขา : บริหารธุรกิจ การบัญชี
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-3952-5182
e Piyaporn

Program