user groupกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอคลองใหญ่ และอำเภอเกาะกูด)

 

ผู้รับผิดชอบ สหกรณ์/กลุ่มเกษตร/กลุ่มอาชีพ ผู้ปฏิบัติ สิ้นปีบัญชี
ผู้อำนวยการ
9Phansarat63
นางสาวพรรษรัชต์  ตติชรา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี 
สาขา  : บริหารธุรกิจบัณฑิตการบัญชี
ที่ทำงาน : 0-3952-5182
e phansarat62


สหกรณ์
1.สหกรณ์ประมงไม้รูด จำกัด
2.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ่ จำกัด
3.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ่ 2 จำกัด
4.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงหาดเล็ก จำกัด
กลุ่มเกษตรกร
-
กลุ่มอาชีพ


นางสาวภัสธิดา วิรันทนา
นางสาวภัสธิดา วิรันทนา
นางสาวภัสธิดา วิรันทนา
นางสาวภัสธิดา วิรันทนา
30 มิ.ย.
31 ธ.ค.
30 พ.ย.
30 ก.ย. พนักงานราชการ
Phasthida64

นางสาวภัสธิดา  วิรันทนา
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกร์
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี 
สาขา : เศรษฐศาตร์ บัณฑิต เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-3952-5182
e Patthida

Program