user groupกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอเกาะช้าง, อำเภอแหลมงอบ)

ผู้รับผิดชอบ สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพ ผู้ปฏิบ้ติ สิ้นปีบัญชี
            ผู้อำนวยการ
Thiwa63
         นายทิวา  ศีติสาร
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริม
               
สหกรณ์อาวุโส

คุณวุฒิ   : ปริญญาตรี 
สาขา      : ส่งเสริมการเกษตรและ
               
สหกรณ์บัณฑิต (สหกรณ์)

ที่ทำงาน : 0-3952-5182
e Tiwa

สหกรณ์
1.สหกรณ์การเกษตรแหลมงอบ จำกัด
2.สหกรณ์กองทุนสวนยางบางปิดบนร่วมใจ จำกัด
3.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงแหลมงอบ จำกัด
4.สหกรณ์การเกษตรเกาะช้าง จำกัด
5.สหกรณ์บริการเกาะช้าง จำกัด
กลุ่มเกษตรกร
1.กลุ่มเกษตรกรทำสวนคลองใหญ่
2.กลุ่มเกษตรกรทำสวนบางปิด
3.กลุ่มเกษตรกรทำสวนน้ำเชี่ยว
กลุ่มอาชีพนางสาวอรฉัตร อินทรโชติ
นางสาวอรฉัตร อินทรโชติ
นางสาวอรฉัตร อินทรโชติ
นางสาวอรฉัตร อินทรโชติ
นางสาวอรฉัตร อินทรโชติ

นางสาวอรฉัตร อินทรโชติ
นางสาวอรฉัตร อินทรโชติ
นางสาวอรฉัตร อินทรโชติ
31 มี.ค.
30 มิ.ย.
31 ธ.ค.
30 ก.ค.
30 มิ.ย.

31 มี.ค.
31 ธ.ค.
31 มี.ค.
 

พนักงานราชการ

 

Phasthida64
 

นางสาวภัสธิดา  วิรันทนา
ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกร์
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี 
สาขา : เศรษฐศาตร์ บัณฑิต เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
โทรศัพท์ที่ทำงาน : 0-3952-5182
e Patthida

 


Program