Action Plan 64

 

แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด

 

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
    ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
      กิจกรรมหลักค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
   ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
      กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
      กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
                          - งานบริหารทั่วไป 
                          - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1, นายธีระศักดิ์ กิมยู่ฮะ, นายอำนาจ กูลกัลยา, นายรณชัย หึกขุนทด
                          - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2, สิบเอกวีรวัฒน์ สุริยะ, นางสาวพิกุล คุ้มปลี, นางสาวชณาพร จันทร์ขุนนาค
                          - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3, นางสาวพรรษรัชต์ ตติชรา
                          - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4นายทิวา ศีติสาร
                          - ฝ่ายบริหารทั่วไป
                          - งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์, ชำระบัญชี (เพิ่มเติมระหว่างปี)
                          - งานประชาสัมพันธ์/นิทรรศการ
                         
- โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด 
                          - ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
                          - โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์
     กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (งบลงทุน)

แผนงานยุทธศาสตร์ : การเกษตรสร้างมูลค่า
   โครงการ : ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า
      กิจกรรมหลัก : สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย
   
  กิจกรรมรอง : ส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานลักษณะเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2564
 
     กิจกรรมรอง : พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP

แผนงานยุทธศาสตร์ : เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
   โครงการ : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
      กิจกรรมหลัก : ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
      กิจกรรมรอง : ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างพลังทางสังคม
   โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริแลพ
      กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
      กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                          กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                          กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
                                         กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                          กิจกรรม : ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
                                         สิริวัฒนาพรรณวดี

                          กิจกรรม : คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ
                          กิจกรรม : ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

แผนงานบูรณาการ : พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
   โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
      กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล
 
  โครงการ : ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 
      กิจกรรมหลัก : นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน
      กิจกรรมหลัก : เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
      กิจกรรมหลัก : เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ
   โครงการ : ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร
      กิจกรรมหลัก : พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 

 

 

 

Program