if Play 27865แผนการแนะนำส่งเสริม
     
: แผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
          - สหกรณ์
          - กลุ่มเกษตรกร
       

Program