1495549332 28รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด

งบทดลอง ปี 2565

- รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 2565
1495549740 pdf  งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565
1495549740 pdf  งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565
1495549740 pdf  งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
1495549740 pdf  งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
1495549740 pdf  งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
1495549740 pdf  งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565
1495549740 pdf
  งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565
1495549740 pdf
  งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
1495549740 pdf  งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565
1495549740 pdf  งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
1495549740 pdf  งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
1495549740 pdf  งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564


งบทดลอง ปี 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน2564
1495549740 pdf 
 งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564
1495549740 pdf
  งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
1495549740 pdf
  งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
1495549740 pdf
  งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
1495549740 pdf  
งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
1495549740 pdf  
งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2564
1495549740 pdf
  งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564
1495549740 pdf  
งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
1495549740 pdf  
งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564
1495549740 pdf  
งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
1495549740 pdf
  งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
1495549740 pdf  
งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 
      

งบทดรอง ปี 2563

1495549740 pdf  งบทดรอง ประจำเดือน กันยายน 2563
       - รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน2563
1495549740 pdf  
งบทดรอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
1495549740 pdf
  งบทดรอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
1495549740 pdf  
งบทดรอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
1495549740 pdf  งบทดรอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
1495549740 pdf  งบทดรอง ประจำเดือน เมษายน 2563
1495549740 pdf  งบทดรอง ประจำเดือน มีนาคม 2563 
1495549740 pdf  งบทดรอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
1495549740 pdf  งบทดรอง ประจำเดือน มกราคม 2563 

งบทดรอง ปี 2562

1495549740 pdf  งบทดรอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
1495549740 pdf  
งบทดรอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
1495549740 pdf
  งบทดรอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
1495549740 pdf
  งบทดรอง ประจำเดือน กันยายน 2562
1495549740 pdf  
งบทดรอง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
1495549740 pdf  
งบทดรอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
1495549740 pdf  
งบทดรอง ประจำเดือน มิถุนายน 2562
1495549740 pdf  
งบทดรอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
1495549740 pdf 
 งบทดรอง ประจำเดือน เมษายน 2562
1495549740 pdf  
งบทดรอง ประจำเดือน มีนาคม 2562
1495549740 pdf  
งบทดรอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
1495549740 pdf  
งบทดรอง ประจำเดือน มกราคม 2562


งบทดรอง ปี 2561

1495549740 pdf  งบทดรอง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
1495549740 pdf  งบทดรอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
1495549740 pdf  งบทดรอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
1495549740 pdf  งบทดรอง ประจำเดือน กันยายน 2561
1495549740 pdf
 งบทดรอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561
1495549740 pdf
 งบทดรอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
1495549740 pdf
 งบทดรอง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
1495549740 pdf  
งบทดรอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
1495549740 pdf  งบทดรอง ประจำเดือน เมษายน 2561
1495549740 pdf  งบทดรอง ประจำเดือน มีนาคม 2561
1495549740 pdf  
งบทดรอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
1495549740 pdf  งบทดรอง ประจำเดือน มกราคม 2561

งบทดรอง ปี 2560

1495549740 pdf  งบทดรอง ประจำเดือน ธันวาคม 2560
1495549740 pdf  
งบทดรอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
1495549740 pdf  งบทดรอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
1495549740 pdf  งบทดรอง ประจำเดือน กันยายน 2560
1495549740 pdf  
งบทดรอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560
1495549740 pdf  
งบทดรอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
1495549740 pdf  งบทดรอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 
1495549740 pdf  งบทดรอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
1495549740 pdf  งบทดรอง ประจำเดือน เมษายน 2560
1495549740 pdf  งบทดรอง ประจำเดือน มีนาคม 2560 

 

Program