วิสัยทัศน์
"สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางและกลไกลขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอย่างยั่งยืน"

*******************************************************************************************************

พันธกิจสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด (Mision)
1. ยกระดับคุณภาพและขยายการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
2. ขยายเครือข่ายความร่วมมือและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาระบบสหกรณ์
3. เร่งรัดการจัดที่ดินและส่งเสริมอาชีพในเขตนิคมสหกรณ์
4. ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างจิตสำนึกความเป็นสหกรณ์ และการมีส่วนร่วม
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่า่ยพันธมิตรทางด้านการบริหารจัดการ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในระบบสหกรณ์
6. สนับสนุนและคุ้มครองสหกรรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้หลักการสหกรณ์สากล และที่เกี่ยวข้อง
7. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและบุคลากรให้เอื้อต่อการส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์

*******************************************************************************************************

เป้าหมายของหน่วยงาน
1. เพื่อให้กลุ่มธรรมชาติมีความมั่นคง
2. เพื่อให้กลุ่มธรรมชาติดำเนินการไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
3. เพื่อให้กลุ่มธรรมชาติได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจัง
4. เพื่อให้คณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
5. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถจัดทำแผนกลยุทธ์อย่างมืออาชีพ
6. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
7. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถใช้เงินจากแหล่งอื่นบริหารอย่างถูกวิธี
8. ส่งเสริมการรวบรวมผลิตผลสมาชิก เพื่อแก้ไขปัญหาด้านราคา
9. เพื่อให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตกรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
10.เพื่อให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง
11. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีสื่อประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัย
12. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรสามารถบริหารธุรกิจอย่างไร้พรมแดน

*******************************************************************************************************

 

Program