เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2561 นายอาทิตย์ สุกเหลือ สหกรณ์จังหวัดตราด มอบหมายให้นายวสันต์ สุขเสมอกุล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ร่วมกับ นายเรวัต รัตนผล ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนสูงสามัคคี จำกัด และคณะกรรมการดำเนินการ จัดโครงการคาราวานสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เช่น ปุ๋ย ยา ฮอร์โมน สินค้าเกษตร อุปกรณ์ อีกมายมาย ระหว่างวันที่ 17 -18 มิถุนายน 2561 ณ สำนักสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนสูงสามัคคี จำกัด หมู่ 5 ต.ประณีต อ.เมือง จ.ตราด มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ จำนวน 114 คน 
นายเรวัต กล่าวว่า เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ของสหกรณ์มีฐานะยากจนทำให้ไม่มีต้นทุนในการจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรได้ไม่เท่าที่ควร มีกระทบต่อการชำระเงินกู้กับทาง
สหกรณ์ฯ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับสมาชิก และเป็นการเพิ่มผลผลิตมากขึ้นอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน รวมทั้งมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถชำระหนี้สหกรณ์ได้ตามกำหนด จึงได้จัดโครงการคาราวานสินค้าการเกษตรขึ้นทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกได้ตามวัตถุประสงค์และความต้องการของสมาชิก สหกรณ์ได้จัดสวัสดิการสินเชื่อสำหรับโครงการนี้มีสมาชิกร่วมแสดงความจำนงขอบริการสินเชื่อ ประมาณ 3 ล้านบาท สหกรณ์ฯให้ร้านค้า และบริษัท ที่จำหน่ายสินค้าทางการเกษตรมาบริการให้สมาชิกถึงที่เพื่อสะดวกในการเลือกซื้อในราคายุติธรรม สหกรณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญสิทธิ และผลประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ได้หวังผลกำไรตาม หลักการและ อุดมการณ์ของสหกรณ์ที่กล่าวไว้

Program