note  ผู้ตรวจการสหกรณ์ ประจำปี 2561

รายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ตร 8/2561 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561
เรื่อง มอบหมายผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด

ที่  ชื่อ - นามสกุล

สหกรณ์ที่รับผิดชอบ

1. นางสาวสุชาดา  จินดาวงษ์
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ (ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์)
โทร. :  0-3951-1589 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ทุกสหกรณ์ในจังหวัดตราด
2.

นายธีระศักดิ์  กิมยู่ฮะ
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
(ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1)
โทร. :  0-3952-5182 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. สหกรณ์การเกษตรเมืองตราดจำกัด
2. สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดงตราด จำกัด
3. สหกรณ์ชาวสวนยางพาราท่ากุ่ม จำกัด
4. สหกรณ์ชาวสวนจังหวัดตราด จำกัด
5. สหกรณ์การเกษตรชุมชนบ้านตะกาดหนองเหี่ยง จำกัด
6. ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
8. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดตราด จำกัด
9. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จำกัด
10. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงหนองคันทรง จำกัด

 3. นายอำนาจ  กูลกัลยา
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน
โทร. :  0-3952-5182 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรตราด  จำกัด
2. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านห้วงน้ำขาว จำกัด
3. สหกรณ์กองทุนสวนยางหนองโพรงพัฒนา จำกัด
4. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสามง่าม จำกัด
5. สหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด
6. สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรและการปศุสัตว์จังหวัดตราด จำกัด
7. สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งตราดยั่งยืน จำกัด
8. สหกรณ์กุ้งตราด จำกัด
9. สหกรณ์เดินรถตราด จำกัด

4. นายชัยขจร  แก้วกล้า
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
โทร. :  0-3952-5182 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. สหกรณ์การเกษตรแหลมกลัด จำกัด
2. สหกรณ์การเกษตรแปรรูปอาหารบ้านเปร็ดใน จำกัด
3. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ตราด จำกัด
4. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตราด จำกัด
5. สหกรณ์สวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตราด จำกัด
6. สหกรณ์ส่งเสริมธุรกิจภาคเกษตรจังหวัดตราด จำกัด
7. สหกรณ์พัฒนาคุณภาพยางพาราตำบลห้วยแร้ง จำกัด
8. ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลตราด จำกัด

5. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2
นายวสันต์  สุขเสมอกุล
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
(ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2)
โทร. :  0-3952-5182 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. สหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด
2. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการแปรรูปและส่งออกจังหวัดตราด จำกัด
3. สหกรณ์การเกษตรโครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม 01 จำกัด

4. สหกรณ์ตราดยางพารา จำกัด
5. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านเสนาณรงค์ จำกัด
6. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านวังตัก จำกัด
7. ร้านสหกรณ์บริษัทสมิงฟูดส์ จำกัด
8. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าหาดสามัคคี จำกัด
9. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ่อพลอย จำกัด
10. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดินแดง จำกัด

 6. นางสาวจุฬาภา  กิสลัย
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
โทร. :  0-3952-5182 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. สหกรณ์การเกษตรบ่อไร่ จำกัด
2. สหกรณ์การเกษตรเทศบาลตำบลหนองบอน จำกัด
3. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำเขาสมิง จำกัด
4. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านสลัก จำกัด
5. สหกรณ์การเกษตรอัลมาส จำกัด
6. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านท่าโสม จำกัด
7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านสลักร่วมใจพัฒนา จำกัด
8. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองแก้ว-ปะอา จำกัด

 7.


นางสาวพิกุล  คุ้มปลี

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ปฏิบัติงาน
โทร. :  0-3952-5182 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบำโรณ-แสนตุ้ง จำกัด
2. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านท่าโสม จำกัด
3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอนสูงสามัคคี จำกัด

 8.

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3
นางพรวริณท์  ฟักทอง
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
(ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3)
โทร. :  0-3952-5182 
E-mail : sangnapa_f@This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. สหกรณ์ประมงไม้รูด จำกัด
2. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ่ จำกัด
3. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงคลองใหญ่ 2 จำกัด
4. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงสมศรีอุทิศ จำกัด

 9.

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4
นายทิวา  ศีติสาร
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
(ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4)
โทร. :  0-3952-5182 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. สหกรหณ์การเกษตรแหลมงอบ จำกัด
2. สหกรหณ์การเกษตรเกาะช้าง จำกัด
3. สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านแหลมมะขามสามัคคี จำกัด
4. สหกรณ์กองทุนสวนยางบางปิดบนร่วมใจ จำกัด
5. สหกรณ์บริการเกาะช้าง จำกัด
6. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงแหลมงอบ จำกัด


Program