Right3Greenดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ที่ ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์
1. ฝ่ายบริหารทั่วไป  
1.1 แบบขอเบิกค่าเช่าบ้าน(แบบ6005)     pdf
1.2 แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน(แบบ6006)     Word
1.3 แบบตรวจรับเช่าบ้าน     pdf
1.4 ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ     Word
1.5 ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(7131)     Word
1.6 ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร     pdf
  1.7 แบบรายงานขอซ่อมแซมรถยนต์ของทางราชการ      Word
  1.8 ใบอนุญาตใช้รถยนต์ในราชการ     Word 
  1.9 แบบรายงานการตรวจสภาพรถยนต์     Word 
  1.10 แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว     Word 
  1.11 แบบใบลาพักผ่อน     Word 
  1.12 แบบรายงานขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดซ่อมวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน     Word 
  1.13 คำขอกู้เงินกู้สามัญ      pdf
  1.14 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม pdf

 

ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

Program