PR1

HOPE001

{tab title="ข่าวประชาสัมพันธ์" class="blue"}

if 4 41692หนังสือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ E-Catalog

      สินค้าดีกลุ่มจสังหวัดภาคตะวันออก (คลิกดูรายละเอียด ) 22/11/64 icon new11
if 4 41692
หนังสือจังหวัดตราด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัย
      ผ่าน Line Officail Account "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784" (คลิกดูรายละเอียด ) 13/1/64 

if 4 41692
หนังสือกองการเจ้าหน้าที่
      เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ (คลิกดูรายละเอียด ) 12/12/62 

if 4 41692ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
      ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (คลิกดูรายละเอียด ) 24/10/62
if 4 41692 อความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
       โครงการปรับโครงสร้างปั้นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม
(คลิกดูรายละเอียด )  24/10/62 
if 4 41692 
การรับสมัครโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้ง  (คลิกดูรายละเอียด )  26/8/62 
if 4 41692สหกรณ์ขอบริจาคเครื่องชั่งผลผลิต   (คลิกดูรายละเอียด )  20/8/62 
if 4 41692สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์
      และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่1/2562   (คลิกดูรายละเอียด )  11/4/62 
if 4 41692แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดตราด
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   (คลิกดูรายละเอียด)  14/3/62

if 4 41692การจัดอบรมการสร้างโอกาสการขาย เพื่มรายได้และมูลค่าการค้าออนไลน์ (คลิกดูรายละเอียด)  25/2/62 
if 4 41692
ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่อนาคตเพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 (คลิกดูรายละเอียด)  20/2/62 
if 4 41692
สหกรณ์ขอยกเลิกอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง(คลิกดูรายละเอียด ) 1/2/62 
if 4 41692
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (คลิกดูรายละเอียด )  31/1/62 
if 4 41692
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการให้บริการหรือจัดทำปุ๋ยสั่งตัด (คลิกดูรายละเอียด )  11/1/62 
if 4 41692
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อข้าว กข43 (คลิกดูรายละเอียด )  11/1/62 

{tab title="ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง" class="red"}

if 4 41692 ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ (คลิกดูรายละเอียด ) 11/11/64 icon new11
if 4 41692 
ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ครั้งที่2) (คลิกดูรายละเอียด ) 29/6/64 icon new11
if 4 41692 
ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (คลิกดูรายละเอียด ) 21/5/64 

if 4 41692 ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดหารถยนต์บรรทุก (คลิกดูรายละเอียด ) 30/10/63 
if 4 41692 
ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดหารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) (คลิกดูรายละเอียด ) 14/10/63 
if 4 41692 ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
       จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำป้าย (คลิกดูรายละเอียด) 18/4/62 
if 4 41692 ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา
       จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสำนักงาน โดยเฉพาะเจาะจง (คลิกดูรายละเอียด) 18/4/62 
if 4 41692 
ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
       จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกทำป้าย (คลิกดูรายละเอียด)18/4/62 
if 4 41692 
ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
       จัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน(ประเภทหนังสือพิมพ์) (คลิกดูรายละเอียด)18/4/62 
if 4 41692 
ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
       จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปโภคบริโภค (ประเภทน้ำดื่ม) (คลิกดูรายละเอียด)18/4/62 
if 4 41692 
ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
       จัดซื้อจัดจ้าง ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร(คลิกดูรายละเอียด)18/4/62 
if 4 41692 
ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
       จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (คลิกดูรายละเอียด) 22/3/62 
if 4 41692 
ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
       จัดซื้อจัดจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์
 
 (คลิกดูรายละเอียด) 22/3/62 
if 4 41692 
ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
       จัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน(โครงการ)(คลิกดูรายละเอียด) 22/3/62 
if 4 41692 
ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
       จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คลิกดูรายละเอียด) 20/3/62 
if 4 41692 
ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
       จัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
(คลิกดูรายละเอียด) 20/3/62 
if 4 41692 
ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
       จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาราชการ ทะเบียน กค 2988
 
(คลิกดูรายละเอียด) 20/3/62

if 4 41692 
ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา           
       จ้างเหมาบุคคลภายนอกซ่อมแซมบำรุงรถยนต์
 
(คลิกดูรายละเอียด) 13/2/62 
if 4 41692 
ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
       เช่ารถตู้โดยสาร เพื่อใช้ในโครงการแลกเปลี่นเรียนรู้ (คลิกดูรายละเอียด) 11/2/62 

if 4 41692 ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
       ซื้อวัสดุโครงการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (คลิกดูรายละเอียด) 1/2/62 
if 4 41692 
ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
       ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร (คลิกดูรายละเอียด) 1/2/62 

{tab title="ข่าวประกาศ" class="green"}

if 4 41692ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง ผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์(คลิกดูรายละเอียด ) 20/10/64 icon new11
if 4 41692
ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์(คลิกดูรายละเอียด ) 18/10/64 icon new11
if 4 41692ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รับสมัครการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์(คลิกดูรายละเอียด)</sp

PR

Program