• บน1
  • บน2
  • บน3
  • บน4
  • บน5

vision news

ระบบ CPD_UbonInfo  

   

บริการของเรา  

web coop
databass
centel service
complaint
regis coop
strong cpd 01
meeting
chek meeting
todrong
form download
data download
webbord
   
   
cpd redio
   
การจัดการความรู้ (KM)
ของหน่วยงาน
 km
   

usermenual

   
 iat
   

ธรรมาภิบาล  

icon tumapiban

   

infor

ข่าวประชาสัมพันธ์

bbb010 คู่มือขอรับเงินชดเชยดอกเบี้ย(โพดุล คาจิก)   icon news
  แบบรายเอียดรายชื่อสมาชิกพายุโพดุล อท.1
  บุคคลขึ้นทะเบียนเกษตรกร 25 ส.ค.63
bbb010 ทะเบียนคุมสรุปผลการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2  
bbb010 การปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฏหมายว่าด้วยการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ้าย
bbb010 การเข้าแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฏหมาย ฯ ณ สถานประกอบการกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์
bbb010

หลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดฝึกอบรมตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563

bbb010 

"วิธีการจัดทำแผนที่จุดพิกัดสระเก็บกักน้ำและบ่อบาดาล โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2" (ระบบ IOS) (ระบบ Andoroid) 

   - (ระบบ IOS)
   - (ระบบ Andoroid)
   - แบบสำรวจพิกัดแผนที่สระและบ่อบาดาล
   - แบบสรุปผลการตรวจสอบ
  |(ตัวอย่าง) แผนการดำเนินธุรกิจสินเชื่อ | คู่มือฉบับสมบูรณ์ |
  ...รวมข่าวประชาสัมพันธ์>>
   

pic ativity

   

   
Panithan DD
forking create 02 tn
   
persenal
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ว่าง
   
persenal
สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
ว่าง

   
The winner 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
เป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ระดับคุณภาพอันดับที่ 1
   

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง  

cpd banner62
cad banner62
mac banner62
cad ubon
ubon banner
eProject
busined
mail
e sarabancoop
e saraban provin
ban coopshopth
ban law
ban connect led
   

เฟสบุคหน่วยงาน  

   

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  

284545

Your IP: 3.235.85.115
2020-10-20 20:52