• บน1
  • บน2
  • บน3
  • บน4
  • บน5

vision news

ระบบ CPD_UbonInfo  

   

บริการของเรา  

web coop
databass
centel service
complaint
regis coop
strong cpd 01
meeting
chek meeting
todrong
form download
data download
webbord
   
   
cpd redio
   
การจัดการความรู้ (KM)
ของหน่วยงาน
 km
   

usermenual

   
 iat
   

ธรรมาภิบาล  

icon tumapiban

   

infor

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

"วิธีการจัดทำแผนที่จุดพิกัดสระเก็บกักน้ำและบ่อบาดาล โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2" (ระบบ IOS) (ระบบ Andoroid)  icon news

   - (ระบบ IOS)
   - (ระบบ Andoroid)
   - แบบสำรวจพิกัดแผนที่สระและบ่อบาดาล
   - แบบสรุปผลการตรวจสอบ
bbb010 โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้คงค้างไม่เกิน 300,000 บาท มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการฯ
bbb010 โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่2
  | แบบสำรวจข้อมูลสมาชิกและพื้นที่ | (ตัวอย่าง) หนังสือขอกู้ของสหกรณ์-กลุ่มฯ|
  |(ตัวอย่าง) แบบคำขอกู้เงิน | ฟอร์มบัญชีรายชื่อสมาชิก |
  |(ร่าง) หนังสือสัญญากู้ยืมเงินกองทุนสงเคราะห์ | (ร่าง)สัญญาค้ำประกัน  |
  | แบบตรวจสอบติดตามผลการใช้เงินกู้(รายสัญญา) | แบบสำรวจพิกัดแผนที่สระและบ่อบาดาล |
  |(ตัวอย่าง) แผนการดำเนินธุรกิจสินเชื่อ | คู่มือฉบับสมบูรณ์ |
bbb010 แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ  ปีงบประมาณ 2563   
bbb010 ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์  
bbb010 การเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ยโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้
คงค้างไม่เกิน 300,000 บาท
  - ตัวอย่างหนังสือขอเบิกที่ได้รับจัดสรร
  - ตัวอย่างมติขอเบิกเงินที่ได้รับจัดสรร
  - แบบ ลบ. 3
  - แบบจัดสรรงบประมาณโครงการลดดอกเบี้ย ปี63
  - ทะเบียนคุมโครงการลดภาระหนี้
  - คู่มือโครงการลดดอกเบี้ย
bbb010 รายงานอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินครั้งที่ 1  
bbb010 ตัวอย่างคำสั่งธรรมาภิบาลของสหกรณ์ 
  ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
  แบบคำนวณคะแนนสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
  หลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
bbb010 ตรวจสอบคุณสมบัติสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2561/2562  ที่ประสบภัยจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “โพดุล” พายุโซนร้อน “คาจิกิ” และจัดทำรายละเอียดค่าชดเชยดอกเบี้ยตามมูลหนี้ที่เกิดขึ้นจริง   
  - ตรวจสอบขึ้นทะเบียนเกษตรกร
  - แบบรายละเอียดข้อมูลสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2562
  ...รวมข่าวประชาสัมพันธ์>>
   

pic ativity

   

   

Panithan DD

   
pichert edit
 นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
   
supot wat
 นายสุพจน์  วัฒนวิเชียร
สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

Viber 32  
08 1964 7021
mail send receive 32supode_w@cpd.go.th

   
The winner 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
เป็นหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ระดับคุณภาพอันดับที่ 1
   

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง  

cpd banner62
cad banner62
mac banner62
cad ubon
ubon banner
eProject
busined
mail
e sarabancoop
e saraban provin
ban coopshopth
ban law
ban connect led
   

เฟสบุคหน่วยงาน  

   

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์  

247613

Your IP: 35.175.133.127
2020-07-06 00:15