การให้บริการคู่มือประชาชน

ชื่อคู่มือ Download คู่มือ Download
แบบฟอร์ม

Download
คำแนะนำ

1 การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ news01
 i03 i05
2 การขอความเห็นชอบการควบสหกรณ์ news01  i03 i05
3 การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ news01  i03 i05
4 การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน news01  i03 i05
5 การรับจดทะเบียนสหกรณ์ news01  i03 i05
6 การเลือกตั้งผู้ชำระบัญชี news01 อยู่ระหว่างปรับปรุง i05
7 การนำเงินของสหกรณ์ไปลงทุนโดยซื้อหุ้นของสถาบันอื่น news01 อยู่ระหว่างปรับปรุง i05
8 รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ news01  i03 i05
9 รับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ news01  i03 i05
10 รับจดทะเบียนควบสหกรณ์ news01  i03 i05
11 รับจดทะเบียนสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยแยกจากสหกรณ์เดิม news01  i03 i05
12 การกำหนดวงเงินดำเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกร news01 อยู่ระหว่างปรับปรุง i05
13 การขอความเห็นชอบควบกลุ่มเกษตรกร news01 อยู่ระหว่างปรับปรุง i05
14 การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากจากสมาชิกและกลุ่มเกษตรกรอื่น news01 อยู่ระหว่างปรับปรุง i05
15 การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร news01  i03 i05
16 การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรที่ควบเข้ากัน news01 อยู่ระหว่างปรับปรุง i05
17  การรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกลุ่มเกษตรก news01 อยู่ระหว่างปรับปรุง i05
18 การอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์
กรณีวงเงินไม่เกิน
 5 ล้านบาท
 
 i03 i05
19 การอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ 
กรณีวงเกินเกิน
 5 ล้านบาท
 
 i03 i05
20 การอนุมัติให้เงินกู้เงินทุนอื่นแก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร   i03 i05
21 การอนุญาตให้สมาชิกนิคมสหกรณ์เข้ามาทำประโยชน์ในที่ดินของ
นิคมสหกรณ์ (กสน.
3)
 
 i03 i05
22  การออกหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (กสน.5)   i03 i05
23 การขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์   i03 i05
24 การขออนุญาตใช้ที่ดินในเขตสหกรณ์ (การลงนามในสัญญา)  i03 i05
25 การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ดินที่ได้รับเอกสารสิทธิ์ในเขตนิคมสหกรณ์  i03 i05
26 การอนุมัติงบดุลของผู้ชำระบัญชีสหกรณ์ กรณีที่ประชุมไม่ครบองค์ประชุม news01  อยู่ระหว่างปรับปรุง  i05
27 การอนุมัติงบดุลของผู้ชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร กรณีที่ประชุมไม่ครบองค์ประชุม news01  อยู่ระหว่างปรับปรุง  i05